Selecteer een pagina

Johannes 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard”. Het evangelie van Johannes begint met ons te vertellen wie Jezus Christus is: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Alle dingen zijn door Hem geworden; in Hem was het leven”. Hij, het Woord, is vlees geworden. Hij is vol van genade en waarheid …. (vers 17). Hoe groot en heerlijk is Hij, het levende Woord. Deze Christus, de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Die heeft ons verklaard. Ons dit duidelijk te maken, is de kern van het evangelie van Johannes.

Het gaat alles om God de Vader en Zijn verheerlijking. Dit was het levensdoel van de Heer Jezus. Uitsluitend in en door Hem kunnen wij God leren kennen. “Indien gijlieden Mij gekend had, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben” (Johannes 14:7). Vanuit deze heerlijke waarheid het Johannes-evangelie lezen en overdenken, doet ons in aanbidding neerbuigen voor zulk een God en Vader. Hem kennen is Jezus Christus kennen, want Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld van Zijn Zelfstandigheid (wezen) (HebreeĆ«n 1:3). Jezus Christus kennen, is God de Vader kennen, want Hij is God geopenbaard in het vlees (1 TimotheĆ¼s 3:16). Dit is de grote, door mensen niet te vatten verborgenheid Gods.

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt”, sprak de Heer (Johannes 17:3). “Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam” (Johannes 20:31). Dit is Gods bedoeling met ons. Jezus Christus heeft ons Hem doen kennen. Hem kennen, is geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en gelovende het leven hebben in Zijn Naam. “En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage” (Johannes 6:40). Hoe heerlijk Hem te mogen zien met het oog des geloofs en in en door Hem onze God en Vader!

Lezen: Johannes 1:1-18