Selecteer een pagina

“Zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uwe ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus …..” (1 Petrus 1:17-19).
Gods kinderen zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus. De waarde van Zijn bloed kunnen wij niet bevatten. Hij, de eeuwige God, de Heer der heerlijkheid, moest vlees en bloed aannemen om Zijn bloed te kunnen storten. Om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde en dood!
“In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van Gods genade” (Efeze 1:7).
“Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam”, zegt. 1 Korinthe 6:20. De NBG-vertaling luidt: “Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam”.
Duur gekocht, gekocht en betaald, niet met zilver of goud, maar met Zijn kostbaar bloed!
Door dat bloed zijn wij gerechtvaardigd en behouden geworden van Gods toorn (Romeinen 5:9).
Wij zijn nu in Christus geliefde kinderen Gods. Wij zijn in Christus kostbaar in Gods oog. Is dat niet wonderlijk?
Wij, eens in onszelf nietswaardige zondaars, voor zulk een dure prijs gekocht en nu het eigendom van die grote God en Zaligmaker!
Zouden we dan niet in vreze, dat is voorzichtig wandelen? Voorzichtig wandelen overeenkomstig onze hoge positie in Christus. Gods Geest Die in ons hart woont, wil ons dit leren, als wij ons maar gelovig onder Zijn leiding willen toetsen aan het Woord van God.
In vreze wandelen is, als vreemdeling in deze wereld: “Ons oog gericht houden op Jezus Christus, onze Leidsman en Voleinder des geloofs” (Hebree├źn 12:2).

Lezen: 1 Petrus 1:17-21