Selecteer een pagina

“Mijn ziel is aan U verkleefd, Uw rechterhand houdt mij vast”, zong David (Ps.63:9).
Hoe kostelijk is de verborgen omgang met onze God en Vader in onze Heiland Jezus Christus.
Het is kostelijk voor ons, het is ook kostelijk voor Hem.
Het gehele werk der verlossing dat Hij volbracht in Christus Jezus had tot doel: ons in Zijn nabijheid te brengen. Hij schonk ons daartoe al de liefde van Zijn hart, de gehele rijkdom van Zijn genade in Christus Jezus onze Heiland, die ons werd: Gods gerechtigheid (2 Cor.5:21).
Hoe nauw zijn wij met Hem verbonden. Johannes zegt in zijn eerste brief (5:20): Wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus. Ieder kind van God is in Christus.
Het is kostbaar in Gods oog als Christus ook-door geloof in het hart van Zijn kind wóónt. Het is de bede van Gods Geest in Ef.3:17.
Christus, die voor God in alles de Eerste is, ook in ons hart en leven de eerste plaats geven!
“Mijn ziel is aan U verkleefd”. Het is Hem liefhebben en Zijn Woord bewaren en zo door de Vader geliefd worden (Joh.14:23).
Het heeft tot gevolg dat wij ons in Hem verheugen met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde (1 Petr. 1:8).
“Mijn ziel is aan U verkleefd, Uw rechterhand houdt mij vast”. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, zegt Ps. 25:14.
Vertrouwelijk omgaan met Hem die onze rechterhand vasthoudt, is heerlijk, doch te mogen smaken ZIJN vertrouwelijke omgang met ons! Het is dat wonderbare, verborgen leven in en door Christus Jezus onze Heer, tot eer van God de Vader.
Ef. 4:14 zegt het zo: ons aan de waarheid houdende groeien wij in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus. Ons aan de waarheid houden, dat is het Woord van God ernstig nemen, het tot ons bezit maken.
Het doet het nieuwe leven in ons groeien, groeien naar Christus toe in liefde. En in Hem, met Hem en door Hem smaken wij Gods vertrouwelijke omgang.

Lezen: Ps.63