Selecteer een pagina

Jezus Christus, Gods Zoon, is volgens Gods Woord het Lam GODS (Johannes 1:29,36).
In 1 Petrus 1:19 wordt van Hem gezegd: “Een onbestraffelijk en onbevlekt Lam”. Hij is in de eerste plaats het Lam van GOD.
Toen Abraham Izak moest offeren op de berg Moria en Izak zijn vader vroeg naar het offerdier, antwoordde Abraham: “God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!” (Genesis 22:8). Abraham en Izak zijn typen van God de Vader en God de Zoon. God heeft Zichzelf van een Lam voorzien. Het was Zijn geliefde Zoon. Het offer van Jezus Christus was in de eerste plaats voor God bestemd.
Hij was het Lam van God dat door het offer van Zijn leven Gods rechtvaardigheid zou openbaren en de eer van Gods Naam herstellen.
Israël is verlost uit Egypte door het bloed van een volkomen, gaaf lam. Dit bloed moest aan de deurposten en bovendorpel worden aangebracht, opdat Gods oordeel hen niet zou treffen (Exodus 12).
Het was een voorafschaduwing van Jezus Christus, het Lam Gods, Die Zijn bloed heeft gestort op Golgotha’s kruis.
Hij is het onstraffelijke en onbevlekte Lam Gods. Zijn werk is zo volkomen en zo allesomvattend. De waarde ervan is door ons niet te bevatten.
Voor een ieder die in Jezus Christus gelooft, heeft het een volkomen verlossing teweeggebracht. Deze verlossing omsluit alle gelovigen, zowel die van vóór als die van nà het kruis.
Het werk der verlossing is Goddelijk volmaakt en eeuwig!
Gods Zoon, Die Zich ten diepste heeft vernederd, is nu ten hoogste verheven.
“Hij is gezeten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft” (Hebreeën 1:3-4). Eens zal in Zijn Naam zich buigen alle knie, eens zal alle tong belijden: “Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader” (Filippensen 2:10-11).

Lezen: 1 Petrus 1:18-21