Selecteer een pagina

God heeft het volk Israël met sterke hand uit de slavernij van Egypte verlost. Deze wonderbare verlossing was echter niet het uiteindelijke doel van God met Zijn volk. Hij wilde het volk tot ZIJN volk maken. In Exodus 19:4-6 zegt de Here tot hen: “Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn”.
Dat was Gods bedoeling. Daartoe moest het volk uit Egypte verlost worden, opdat het God in vrijheid kon dienen en leven als een heilig volk.

In 1 Korinthe 10:6 en 11 zegt Gods Geest, dat de geschiedenis van Israël ons ten voorbeeld is gegeven. God heeft ook ons met sterke hand verlost uit de slavernij van zonde en dood. Door het bloed van Christus, Gods geliefde Zoon, zijn wij verlost en door Gods Geest opnieuw geboren. Wij zijn voor eeuwig gered en weten dat we eens lichamelijk in de hemel zullen komen. Dit is echter niet het uiteindelijke doel van God met ons.

Gods Geest zegt in 1 Petrus 2:9 tot ons: “Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”.
God heeft ons in Christus apart gezet. Het is Zijn bedoeling, dat wij zullen leven als een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, God ten eigendom.

Aandachtig naar Hem luisteren, Zijn Woord bewaren, het gehoorzamen. “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat WIJ ZOUDEN LEVEN DOOR HEM” (1 Johannes 4:9). Leven in en door Christus tot eer van God!

Lezen: 1 Petrus 2:7-10