Selecteer een pagina

Toen Pilatus, niettegenstaande het feit dat hij overtuigd was van de schuldeloosheid van de Heer Jezus, Hem had laten geselen, bracht hij Hem, getooid met een purperen mantel en een doornenkroon, naar buiten en sprak: “Zie, de Mens” (Johannes 19:1-5).
Pilatus heeft toen in het geheel niet begrepen wat hij eigenlijk zei.
“Zie, de Mens”. DE Mens. Jezus Christus, Zoon des mensen is DE Mens met Wie elk mens eenmaal te doen krijgt. Elk mensenkind dat geleefd heeft, leeft of nog zal leven zal eens zijn houding MOETEN bepalen tegenover Jezus Christus, DE Mens.
Hij, Die waarlijk Mens was, heeft door Zijn volmaakt leven, door Zijn lijden, Zijn dood en Zijn opstanding op een volkomen, onzegbaar grootse en onovertrefbare wijze verlossing teweeggebracht!
Nu is ALLE macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, zowel in de hemel als op de aarde, aan Hem ondergeschikt.
Hij heeft de eer van Gods Naam volkomen hersteld en Gods gerechtigheid en liefde geopenbaard.
Hij, God van alle eeuwigheid, is DE Mens. De Mens Jezus Christus, de enige Middelaar tussen God en de mens (1 TimotheĆ¼s 2:5).
In Adam is elk mens terechtgekomen in de macht van zonde en dood (Romeinen 5:12), hij is onderdaan van het rijk van de boze. Let wel: “Elk mens”.
Alleen in en door Jezus Christus, Gods geliefde Zoon, De Mens, is verlossing mogelijk. Hij is de enige weg tot God en het ware Leven.
Hij wil de Verlosser zijn van ieder die in Hem gelooft. Hij alleen kan werkelijk vrijmaken. In Hem geloven als Christus de Verlosser, betekent NIEUW leven, vrijheid en vrede. Hem afwijzen is dood en oordeel.
Wij die Hem kennen en liefhebben werden in Hem nieuwe mensen. Uit Adam, in Christus gekomen, ontvingen wij eeuwig leven, dat is ZIJN Leven door Gods Geest in ons geleefd.
In Hem, DE Mens, onze God en Heer, kunnen wij als mens tot het gestelde doel komen. Het doel: “Waarlijk leven tot eer en verheerlijking van God, onze Vader”.

Lezen: Johannes 19:1-5.