Selecteer een pagina

De mensen hebben eens aan de Heer Jezus gevraagd: “Wat moeten wij DOEN opdat wij de werken Gods mogen werken”. Het antwoord luidde: “Dit is HET werk Gods, dat gij GELOOFT in Hem Die Hij gezonden heeft”. In 1 Korinthe 3:10-15 spreekt Gods Woord ook over HET werk van de gelovige dat eens door de Heer beoordeeld zal worden. In vers 11 wordt dit werk genoemd: “Bouwen op het fundament Jezus Christus”. Ook in 1 Petrus 1:17 lezen we over ieders WERK dat eenmaal wordt beoordeeld.
Met WERK bedoelt Gods Geest dus het werk des geloofs, dat is leven vanuit het geloof van Jezus Christus. Dit slaat niet op behouden worden, doch op behouden LEVEN.
“Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven” zegt God in Romeinen 1:17
Onze God en Vader vraagt van ons Hem te geloven op Zijn Woord, niet alleen met ons verstand doch ook met ons hart, zoals Romeinen 10:10 ons leert: “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid”.
Vanuit dat geloof leven, wat houdt dat in?
“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods” (Romeinen 5:1 en 2).
Dit geloven met ons hart, het ons toeëigenen en God ervoor danken.
1 Johannes 5:11-12: “En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet”. vers 20b: “En wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven”. Wij zijn Eén met Hem, onze Heiland en Heer.
Efeze 1:13 zegt dat wij zijn verzegeld met den Heiligen Geest der belofte en volgens Galaten 4:6 heeft heeft God de Geest van Zijn Zoon in ons hart gegeven. Door die Geest mogen we ons laten leiden (5:18)
Dit is: “Niet onze eigen weg gaan, doch Zijn weg”.
Gods Woord is vol beloften en vertelt ons talloze heerlijke waarheden. Het leert en vermaant ons aangaande Gods wil met ons.
Ons deze dingen eigen maken, ze beleven in geloof, dat is HET werk des geloofs.

Lezen: Johannes 6:28-35