Selecteer een pagina

In Psalm 36:10 lezen we: “Want bij U is de fontein des levens”.
God is de Bron waaruit het leven vloeit.
Hij had tot Adam gezegd: “Als gij van de boom der kennis van goed en kwaad eet, zult gij den dood sterven” (Genesis 2:17).
Op het ogenblik dat Adam van de boom at, deed de dood de intrede in zijn leven, want de band met Zijn Schepper, de Bron des Levens, werd verbroken. Hij was afgesneden van de Bron des Levens.

Volgens Gods Woord is door één mens de zonde de wereld ingekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12).
Ieder mens is nu onderdaan van het rijk des doods. Door de zonde is geen mens in staat de band met zijn God, de Bron van het Leven, te herstellen.

Het is een wonder van Goddelijke liefde en genade, dat Jezus Christus, Gods Zoon, vlees en bloed heeft aangenomen, mens is geworden om onzentwille.
Hij, de Heilige, de Rechtvaardige, betaalde op het kruis onze schuld en ging in de dood om ons van deze heerschappij des doods te kunnen verlossen.
2 Timotheüs 1:10: “Onze Zaligmaker, Christus Jezus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het Evangelie”.
Christus, de Vorst des Levens overwon en nu kan God ons in Hem genadig zijn en ons het eeuwige leven schenken, wanneer wij maar eenvoudig met het hart geloven wat Hij ons zegt in Zijn Woord.
Ziende op het werk der verlossing dat Jezus Christus eenmaal zou volbrengen, kon God na de zondeval de zondige mens Zijn genade blijven schenken.
Het bloed dat vloeide toen God Adam en Eva kleren van dierenvel gaf, sprak van het bloed dat eens Jezus Christus zou geven voor de zonden.
Welk een grote, veelomvattende waarde heeft het verlossingswerk van Jezus Christus, de Zoon des mensen.
Alleen in en door Hem is waarlijk leven.
“Die in den Zoon gelooft, die HEEFT het eeuwige leven” (Johannes 3:36).

Lezen: Psalm 36:8-11