Selecteer een pagina

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven” (Johannes 5:24).
Hoe wonderbaar eenvoudig is het evangelie van God. Het is luisteren naar Zijn Woord, geloven wat God ons door Zijn Woord aangaande Zijn Zoon heeft verkondigd.
Het evangelie van God is het evangelie aangaande Zijn Zoon, Jezus Christus, de opgestane Heer (Romeinen 1:1-4).
Wie dit evangelie Gods gelooft, heeft eeuwig leven. Hij komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Het werk dat Jezus Christus voor ons heeft volbracht, is zo volkomen af, zo volmaakt.
Voor de mens is er niets meer overgebleven om te doen. Met zijn hart geloven, dat Gods evangelie aangaande Zijn Zoon waar is, dat Jezus Christus ook voor hem persoonlijk het werk der verlossing heeft volbracht, brengt de mens van de eeuwige dood in het eeuwige leven.
Het maakt hem van verloren zondaar tot een kind van God. Een kind van die grote, heilige, rechtvaardige God!
Dit geweldig grote wonder is mogelijk, doordat Jezus Christus volkomen aan al het recht Gods heeft voldaan. God kan nu een ieder, die in Christus gelooft, rechtvaardig verklaren in Hem.
Alleen Jezus Christus heeft dit werk kunnen volbrengen. Hij was de volmaakt rechtvaardige, de Smetteloze, in Wie God al Zijn welbehagen had.
Hij alleen kon, als de Zoon des mensen, het oordeel Gods over de zonde ondergaan. Hij droeg dit oordeel in volmaakte eenswillendheid met Zijn God en zuiverde zo de Naam van God van de smaad Hem door de zonde aangedaan. Hoe zeker kan ieder kind van God van de verlossing zijn! Deze ligt uitsluitend vast in Jezus Christus. In Hem schonk God ons eeuwig leven, dat nieuw leven is, opdat wij dit door geloof zouden leven. Welk een zaligheid ontvingen wij in Christus onze Heer!

Lezen: Johannes 5:22-26