Whats in a Name

Je vraagt je soms weleens af welke hoedanigheden allemaal bij de Here Jezus horen, want: beseffen we eigenlijk wel goed wie Hij is? Voor vele gelovigen is Hij onbeschrijfelijk en niet in woorden te vatten. Zo wordt Hij omschreven als de Koning van de Joden, Koning van Israël, Koning der Eeuwen, Koning der Glorie, Koning der Hemelen, Koning der Koningen en de Heere der Heren. Ook is Hij een profeet groter dan Mozes en een priester naar de ordening van Melchizedek, een held zoals Jozua, een Offer in de plaats van Izaak. Hij is de voorzegde Koning uit het huis van David, in wijsheid meer dan Salomo, een geliefde, verstoten en een verheven zoon, net als Jozef. De hemelen vertellen Zijn eer en het  uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. Hij Die was, Die is en Die komen zal, de Eerste en de Laatste: de Alpha en de Omega, de Aleph en de Tau, de A en Z. Hij kwam op aarde, leed en stierf om de Eerste te zijn die zou opstaan in de Kracht van Zijn Hemelse Vader. Hij is de IK BEN die IK BEN, de Rots der Eeuwen, de spelonk van Adullam, maar ook de Deur der schapen, de Ark des behouds. Hij is voortdurend en eeuwig, krachtig en standvastig. De Opperzangmeester in het lied der schepping, de Kroon en Glorie in de Psalmen. Hij is onsterfelijk, vol van heerlijkheid, wijsheid, wetenschap en vol van genade!

Hij was voor alles en allen, Hij is verantwoordelijk voor Zijn schepping en daarom zijn allen die geloven in Zijn Naam, Jezus, en Zijn opstanding uit de dood, begunstigden van Zijn liefdesbrief, geschreven in bloed aan het kruis van Golgotha, 2000 jaar geleden, op die heuvel die Hij voor dat doel maakte! Want: wat hield Hem aan het kruis? Die spijkers?... Hij had op ieder moment kunnen zeggen: Ik ga hier weg, van deze mensen die Mij haten en Mij zoeken te doden... Maar wat Hem aan dat kruis hield, was Zijn Liefde voor u en mij... verbijsterend en onbeschrijfelijk! Daarom wordt Hij door Jesaja ook de Man van smarten genoemd. Door Zijn dood en opstanding heeft Hij een nieuwe schepping tot stand gebracht, heeft Hij de tegenstander vernederd en ten val gebracht, is de kop van de slang vermorzeld.

Verhoogd en verheerlijkt is Hij, want Hij is het Afschijnsel van Gods heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door het woord Zijner kracht, in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, Hij is onze Verlosser die Zijn heerlijkheid voor u en mij opgaf en mens werd. Hij is ook de Wreker, de Vergelder, Diegene aan Wie het oordeel is gegeven. Hij is onze Borg en Middelaar, onze vrijstad: Hij is onze Koning! Hij is de meest verhevene ooit in de literatuur, het grootste probleem van wetenschap en theologie, het fundament der profetie en de Steen waarover de bouwlieden struikel(d)en, Hij is het Wonder der eeuwen en de overtreffende trap van alles wat goed is.

Hij is het Beeld van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle schepselen. Door Hem en tot Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Hij bestond voor alle dingen, en alle dingen bestaan vanwege Hem. Hij zal altijd zijn, daarom heeft Hij geen voorganger noch opvolger en is Zijn Naam boven alle naam. Daarom zal ook in Zijn Naam, Jezus, alle knie zich buigen en alle tong belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Is Hij dan volledig omschreven? Weten we dan precies Wie Hij is? Bij lange na niet, maar als wij in Hem geloven, mogen we weten dat we met Hem één plant geworden zijn: wat een Heerlijkheid!
Geprezen zij Zijn Machtige Naam!