Rechter en Redder

"Wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Here Jezus Christus."  Rom. 5 : 1

De ontzaglijke diepe betekenis van deze weinige woorden, zal niemand hier op aarde volkomen kunnen peilen.We zijn wellicht geneigd om over de zaligheid te spreken als over iets wat nog in de toekomst verborgen ligt, alsof zaligheid niet vóór zijn dood het eigendom van de gelovige kan worden, maar pas in de hemel genoten kan worden. De apostel denkt er niet zo over.

Hij spreekt niet over rechtvaardiging als iets toekomstigs, maar als iets tegenwoordigs; en het is niet alleen de apostel, die recht heeft zo te spreken, omdat hij de apostel Paulus was; maar het is de doorgaande leer van geheel Gods Woord. Iets anders te leren, zou met het Woord niet in overeenstemming zijn, en zou tekort doen aan de onuitsprekelijke genade Gods, geopenbaard in Jezus Christus. De apostel zegt niet:" Wij dan gerechtvaardigd zullen worden". Maar: "Wij dan gerechtvaardigd zijnde", dat is dus iets wat reeds geschied is. Zich bewust het eigendom van Christus te weten, wie kan zich een gelukkiger en heerlijker toestand indenken?
Let wel, de apostel zegt niet; "Wij dan gerechtvaardigd zijnde zóeken vrede bij God, doch hébben vrede bij God. Iets wat men heeft, wat men bezit, behoeft men niet meer te verkrijgen.

Niet uit genade gerechtvaardigd!
Laat ons nu eens zien, hoe en op welke wijze de apostel Paulus gerechtvaardigd is, en waardoor hij vrede vond. Hoe kwam Paulus tot rechtvaardigheid? De tekst zegt: uit het geloof, en tevoren zegt hij: "Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt"   Rom. 3 : 28.

Als de rechtvaardiging door het geloof is, is het niet door iets anders, b.v. niet door genade. Niet door genade? Niet door genade hoor ik u zeggen. Nee, waarde lezer, niet door genade. God laat geen genade voor recht gelden. Het is wel genade dat u rechtvaardig bent. Maar u bent niet rechtvaardig, omdat u "begenadigd bent". Als God een zondaar rechtvaardigt, handelt Hij niet genadig, maar rechtvaardig.

Uit genade bent u zalig geworden. Maar daarbij is niet één haarbreed van het Goddelijk recht afgeweken. De zaligheid is volkomen rechtvaardig tot stand gekomen, opdat, zegt de apostel: "Hij rechtvaardig zij, Rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is."  Rom. 3 : 26

Het Goddelijke vraagstuk.
Laat ons dit vooral goed verstaan.De Bijbel spreekt van God als en God van Liefde en Genade. Die echter tevens heilig en rechtvaardig is. Hierdoor komen we te staan voor het diepste Goddelijke vraagstuk, hoe het namelijk mogelijk is, hoe een rechtvaardig God aan verloren zondaren Zijn onuitsprekelijke Liefde kan openbaren, door hen van het oordeel, dat naar de eis van Zijn rechtvaardigheid over elk die zondigt, voltrokken moet worden, te redden, zonder daarbij ook maar één jota of tittel van Zijn rechtvaardigheid prijs te geven.
 

Want hoe onuitsprekelijk groot Gods liefde voor de verloren zondaren mag zijn, Zijn onveranderlijke rechtvaardigheid kan onder geen beding het geringste van haar eisen laten vallen. God kan onmogelijk zonde anders als zonde behandelen. Anders zou Zijn heiligheid geweld worden aangedaan. Hij, de Eeuwige, de Almachtige, de Rechtvaardige, is tevens de Onveranderlijke.

Rechtvaardigheid versus Liefde
Elke theorie, die de neiging toont de onverbiddelijke eis van het oordeel over de zonde te verzwakken, houdt geen rekenschap met het feit, dat de rechtvaardigheid van God onveranderlijk is. Zijn rechtvaardigheid eiste straf tegen de zonde. Zijn liefde dong om het behoud van de zondaar. Zijn rechtvaardigheid belette Zijn Almacht om aan de zonde van het schepsel voorbij te zien. Zijn liefde drong tot redding van de zondaar. Het grootste Goddelijk probleem. De oplossing ligt op Golgotha.

Rechtvaardig gerekend
Als de rechtvaardige Rechter hield Hij ten volle gericht over de zondaar door als liefdevolle Redder van de Rechterstoel af te dalen en Zelf de straf op Zich te laden, die Zijn rechtvaardigheid over de zondaren moest uitspreken.
Het kruis openbaart Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid, maar tevens Gods liefde. Door het kruis kan God rechtvaardig blijven, zelfs als Hij de grootste zondaar rechtvaardigt en hem met de rijkdommen van Zijn genade overlaadt. Aan elke eis van Zijn rechtvaardigheid, van de geringste tot de zwaarste, heeft de Rechter Zelf voldaan: Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Op deze wijze, maar ook alléén op deze wijze, kon de apostel tot rechtvaardigheid komen en er van spreken als "gerechtvaardigd zijnde".

Hij zegt niet, dat hij zichzelf gerechtvaardigd had, maar dat God hem "rekent" rechtvaardig te zijn, want: "Die gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.  Rom. 4 : 5
Op deze geheel enige wijze, rechtvaardigt God zondaren, n.l. door hen de rechtvaardigheid van een ander toe te rekenen, en "Die Ander" kon alleen de vlekkeloze Zoon van God zijn, Jezus Christus, onze Heer.

We hebben in Rom. 4 : 5 gelezen, dat God geloof gelijk stelt met rechtvaardigheid. Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Laat ons echter vooral in het oog houden, dat God het geloof tot rechtvaardigheid "rekent". Zodra we ons rustig aan Christus toevertrouwen, dan hebben wij geloof. Dán is het ons ook duidelijk, dat alleen Christus ten volle kon voldoen aan Gods eis. Alleen Jezus Christus, als de Zoon van God, kon onze Plaatsvervanger zijn, zodat wij jubelend kunnen zeggen: "Hij is mijn Jezus, mijn Verlosser". Dan kunnen we ook zingen : 'Op het Godslam rust mijn ziele. Vol bewond 'ring bidt zij aan; Alle, alle mijn zonden heeft Zijn zoenbloed weggedaan.'        

K. Rozendal