2 juni

“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft” (Johannes 5:22-23).Er is dus voor geen enkel...

1 juni

“De Koning der koningen, en Heere der heeren, Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen” (1 TimotheĆ¼s 6:15,16).In HebreeĆ«n 4:13 lezen we,...

31 mei

Leven door geloof, is gericht op de dingen die men NIET ziet.Gods zegt in 2 Korinthe 4:18 tot ons die in Christus Jezus geloven: “Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk,...

30 MEI

Toen Johannes de Doper zijn taak als wegbereider van de Messias had volbracht, heeft hij gezegd: “Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden” (Johannes 3:29-30).Johannes de Doper heeft Gods Geest gelijk een duif...

29 MEI

“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen” (1 Petrus 2:21).Er zijn veel hoogstaande mensen, die de Heer Jezus als Voorbeeld nemen en zo menen God te...

28 MEI

“Blijft in deze Mijne liefde” (Johannes 15:9).De liefde van onze Heer en Heiland is dezelfde liefde waarmee God de Vader Zijn Zoon liefheeft.”Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad”, zei de Heer (Johannes 15:9).In...

27 mei

“Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde” (Johannes 15:10), heeft de Heer gezegd, en: “Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en...