Selecteer een pagina

Toen de Israëlieten de Heer Jezus niet als hun Messias wensten te erkennen en zij Hem uitwierpen, heeft God de komst van het Koninkrijk uitgesteld.
Jeruzalem is verwoest en de Israëlieten zijn verstrooid onder de volkeren.

Na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest te Jeruzalem is God begonnen zich een nieuw volk te verwerven (Hand.15:14-16).
Dit volk bestaat uit mensen die opnieuw geboren zijn, wedergeboren.
Het verlossingswerk dat de Heer Jezus heeft volbracht is alles omvattend. Elk mens, zowel jood als niet-jood, kan er deel aan krijgen als hij gelooft in Jezus Christus de Heer en Zaligmaker.
Zodra iemand Hem in geloof als zijn persoonlijke Heiland en Verlosser aanneemt, ontvangt hij Gods Geest in zijn hart en door deze Geest het nieuwe leven. Hij behoort dan bij het nieuwe volk van God.

Deze nieuw-geboren mensen, nu kinderen Gods, zijn tevens door Gods Geest toegevoegd tot de Gemeente van Christus Jezus, welke Zijn Lichaam is.
Dit is het meest heerlijke en wonderbare aspect van het verlossingswerk van onze Heer.
Als het volk dat God Zich nu verwerft, voltallig is, of, beter gezegd, als de Gemeente van Christus compleet is, zal de bazuin Gods klinken en haalt Hij de Zijnen thuis.
Die reeds ontslapen zijn, zullen dan eerst opstaan en zij die nog leven zullen in een ogenblik veranderd worden en hun Heer tegemoet gaan in de lucht.
Na deze gebeurtenis zal God het contact met Zijn volk Israël weer opnemen. Door grote verdrukking en lijden heen zal de dag aanbreken dat Israël de Heer Jezus als Messias aanvaardt, wat tot resultaat zal hebben 1000 jaar vrede omdat satan gevangen wordt gezet, en het Koninkrijk der hemelen op aarde, geregeerd door Jezus, de Messias.

Lezen: 1 Thessalonicensen 4:13-18