Selecteer een pagina

Het is zulk een wonderlijke gedachte dat God ons, eertijds dood in zonden en misdaden, nu ziet als heilig en onberispelijk.
Dit is mogelijk omdat wij nu IN Christus zijn.
Hij verloste ons uit zonde en dood. Hij betaalde onze zondeSCHULD op Golgotha en ging ons voor in de dood om ons te verlossen van onze zondeNATUUR.
Door de kracht van de Heilige Geest wordt het resultaat van dit grote werk van Jezus Christus ons, die geloven, toegerekend. Dit is geheel uit genade.
De Here Jezus is opgewekt uit de dood. Hij heeft getriomfeerd over zonde en dood.
Het is de kracht van Gods Geest die in ons bewerkstelligde dat wij met Christus zijn opgestaan uit de dood en nieuw leven hebben ontvangen.
Daarom zegt Gods Woord ook in Efeze 1:19-20: “En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel”.

Dit zijn geestelijke waarheden voor elk kind van God. Hij mag ze eenvoudig in geloof tot zijn bezit maken. Of dat geloof van hem nu groot, klein of zwak is, het verandert er niets aan. God ziet elk kind van Hem gestorven in Christus en opgestaan in Hem tot NIEUW leven. Elk kind van God is wederom geboren.
Dit is niet iets wat met ons gevoel te maken heeft. Het zijn geestelijke waarheden die Gods Woord ons leert.
Als wij Gods Woord geloven en ons aan de leiding van Gods Geest overgeven, zullen we de blijdschap en de vrede van deze heerlijke waarheden ervaren.

Deze goddelijke feiten hebben niets te maken met al of niet zondigen.
Als een kind van God verkeerd gedaan heeft, mag hij weten dat zijn zonden vergeven zijn (Efeze 4:32).

Lezen: Efeze 2:1-5