Selecteer een pagina

Hoe kunnen wij God ooit genoeg danken voor Zijn heilig en kostbaar Woord, de Bijbel.
Hoe meer we dat Woord leren verstaan, hoe kostbaarder en heerlijker het voor ons wordt.
Het is het Woord van God en daarom is het alleen voor hen levensbrood, die het onvoorwaardelijk geloven en zich stellen onder de leiding van Gods Geest bij het overdenken ervan.
In Efeze 6:17 wordt het Woord genoemd: “Het zwaard des Geestes”. Het behoort tot de wapenrusting van elke gelovige.
Hoe zullen we het Woord hanteren als we er niets van verstaan?
De Heer zei tot de Zijnen: “Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, en Ik in u” (Johannes 15:3).
In Johannes 17:17 zegt Hij: “Heilig ze in Uw Waarheid; Uw Woord is de Waarheid”.
Gods Woord is een wonderbare, heiligende en reinigende kracht voor de gelovige.
Het werkt in u, die gelooft, zegt 1 Thessalonicensen 2:13.
In Johannes 14:21 lezen we dat de Heer Jezus zegt: “Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren”.
Als wij onze Heer en Heiland liefhebben, zal het verlangen van ons hart zijn om Zijn geboden, Zijn Woord, te bewaren, er bezit van te nemen.
God heeft door de Heilige Geest Zijn liefde in ons hart uitgestort (Romeinen 5:5).
Met Zijn liefde hebben wij onze Heiland lief en in Hem worden wij geliefd door God, de Vader.
Het is een wisselwerking van de volmaakte liefde Gods waarin wij zijn opgesloten. Zo wordt het voor ons een levensbehoefte ons met Zijn Woord te voeden.
Alleen door Zijn Woord leert Gods Geest ons de Heiland te kennen in Zijn wonderbare schoonheid en grootheid. Al de rijkdom van Gods genade, de openbaring van Zijn liefde wordt ons in het Woord ontvouwd.
Het is een onuitputtelijke Bron van onderwijzing, troost, blijdschap en kracht. Het is Gods Waarheid voor ons die geloven.

Lezen: Johannes 14:21-24.