Selecteer een pagina

Dat zulk een grote God, zulk een machtige Heer als Jezus Christus is, MENS is geworden! DE Zoon des mensen! Het is met ons verstand niet te doorgronden. De liefde die uit dit grote mysterie spreekt is volkomen onverklaarbaar. Deze Zoon des mensen is niet alleen het bewijs van de hoogste, de Goddelijke liefde, Hij is ook het bewijs, dat als de Almachtige God een werk begint, dit ALTIJD voleindigd wordt en als Hij een bepaald doel voor ogen heeft, dit ALTIJD bereikt wordt.
God had een volmaakt mens geschapen en hem geplaatst in de meest gunstige omstandigheden, met de bedoeling dat deze mens, deze Adam, God zou liefhebben en eren. Dat hij naar Gods stem zou luisteren en niet naar de stem van Gods tegenstander, de boze.
De mens heeft hierin volkomen gefaald en is in zonde en dood terechtgekomen. Hij werd slaaf van de boze. Toch voleindigt God Zijn werk ten aanzien van de mens in Jezus Christus. In de Zoon des mensen bereikt Hij Zijn doel met de mensen.
Deze Zoon des mensen heeft geleefd als volmaakt mens tot eer van God. In volkomen gehoorzaamheid aan Zijn stem heeft Hij Gods werk volbracht. Het werk der verlossing, door God de Vader en God de Zoon tot stand gebracht, is zo overweldigend groot, zo allesomvattend. Satan, dood en hel zijn overwonnen.
Ieder mensenkind dat deze feiten gelovig aanvaardt, dat deze Zoon des mensen erkent als de Christus, ontvangt door de Geest van God NIEUW leven in zich. Verlost uit zonde en dood kan hij door Gods Geest het nieuwe leven door geloof leven tot eer van God en in gehoorzaamheid aan Zijn stem, het werk Gods in hem laten volbrengen. Zo komt God tot Zijn doel. Dit alles alleen in en door Jezus Christus, de Zoon des mensen. Ieder mens krijgt eenmaal met Christus te maken, hetzij nu als Zoon des mensen, de Zaligmaker, hetzij eens als Rechter en Heer boven alles.

Lezen: Johannes 5:21-27